การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการสรรหาอธิการบดี โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557
     2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2559
     3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
     4. ปฏิทินการดำเนินงานการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. 2559
     5. สถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     6. ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมใบสมัคร
     7. การเสนอชื่อผู้สมัครดำรงตำแหน่งอธิการบดี
           7.1 บันทึกข้อความถึงหน่วยงานภายใน
           7.2 บันทึกข้อความถึงหน่วยงานภายใน (เสนอชื่อร่วมกับหน่วยงานในลำดับที่ 7.3)
           7.3 บันทึกข้อความถึงหน่วยงานภายใน (เสนอชื่อร่วมกับหน่วยงานในลำดับที่ 7.2)
           7.4 บันทึกข้อความถึงกรรมการสภาฯ และกรรมการในคณะกรรมการประจำสภาฯ
           7.5 บันทึกข้อความถึงนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     8. ความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ 6 พ.ค. 2559
     9. วิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี
     10. ความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี     กรณีที่มีความประสงค์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ) โทร. 0869662464, 0 7567 3819 โทรสาร 0 7567 3846