การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

<< กลับสู่หน้าหลักแสดงข้อมูลการสรรหาอธิการบดี | กระดานข่าวการสรรหาอธิการบดี >>


วิสัยทัศน์
ของผู้ตอบรับเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
......................................................................


เรียน พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกท่าน

     คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสถานภาพความต้องการและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ของผู้ที่เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี จำนวน 7 ท่าน (ประกอบด้วย ผู้สมัคร จำนวน 5 ท่าน และผู้ที่ตอบรับการเสนอชื่อฯ จำนวน 2 ท่าน) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้เรียนเชิญ ทั้ง 7 ท่าน เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการสรรหาอธิการบดี ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.30 น. (ท่านละ 30 นาที) ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

     ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้นำเอกสารแนวทางการบริหารฯ ของทั้ง 7 ท่าน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ ทราบผ่านทางระบบ Internet และระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ทั้งนี้ หากประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ จากท่านใดเพิ่มเติม หรือต้องการที่จะให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในประเด็นใด ขอให้ระบุชื่อผู้สอบถาม หรือผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แสดงข้อคิดความเห็นให้ชัดเจน โดยให้จัดทำเป็นหนังสือ (เอกสาร) หรือหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) แล้วส่งไปยังเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด E-mail: spadungs@wu.ac.th หรือส่งผ่านกระดานข่าวการสรรหาอธิการบดี ในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย หรือจัดส่งไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยโดยตรง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลา 16.30 น. เพื่อที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ประมวลคำถามหรือข้อมูล หรือข้อคิดความเห็นจากประชาคม นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาอธิการบดีต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
3 พฤศจิกายน 2558

นายจรัส วีสุวรรณ
ประวัติ | วิสัยทัศน์


ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
ประวัติ | วิสัยทัศน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์
ประวัติ | วิสัยทัศน์


ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ประวัติ | วิสัยทัศน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง
ประวัติ | วิสัยทัศน์


รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ประวัติ | วิสัยทัศน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
ประวัติ | วิสัยทัศน์

 

 

     กรณีที่มีความประสงค์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) โทร. 0 7567 3176,0 7567 3113,0 7567 3819 โทรสาร 0 7567 3846