การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลา 16.30 น.ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะได้นำความเห็นจากประชาคมไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาต่อไป และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นในกระดานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์ ควรหลีกเลี่ยงการกล่าวร้ายป้ายสี หรือเข้าข่ายหมิ่นประมาท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ๆ คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

อ่านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

<<<< โปรดให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ >>>>
                  

                  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น

                    

Back