การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการสรรหาอธิการบดี โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557
     2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
     3. ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     4. สถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     5. ปฏิทินการดำเนินงานการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2558
     6. คำเชิญชวนพนักงานสายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     8. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     9. บันทึกข้อความถึงหน่วยงานภายในเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ศธ57010202/ว658
     10. บันทึกข้อความถึงหน่วยงานภายในเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ศธ57010202/ว659
     11. บันทึกข้อความถึงหน่วยงานภายในเรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ศธ57010202/ว660
     12. บันทึกข้อความถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกรรมการในคณะกรรมการประจำสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ศธ57010202/ว661
     13. หนังสือเรียนนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการส่งแบบตอบรับและเอกสารแนวทางการบริหารฯ


     สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี จากเดิมภายในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 ให้ขยายวันออกไปเป็นภายในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 และขยายเวลาส่งเอกสารแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคล้องกับสถานภาพความต้องการ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จากเดิมภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 ให้ขยายวันออกไปเป็นภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     15. ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับแก้ไขใหม่ ตามมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
     16. ความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558
     17. วิสัยทัศน์ของผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี


     กรณีที่มีความประสงค์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) โทร. 0 7567 3176,0 7567 3113,0 7567 3819 โทรสาร 0 7567 3846