การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการสรรหาอธิการบดี โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2557
     2. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และใบสมัคร
     4. สถานภาพความต้องการ ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     5. ข้อมูลแสดงงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2558
     6. โครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     7. รายละเอียดการสมัครและการเสนอชื่ออธิการบดี ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
     8. แถลงการณ์การคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558
     9. แถลงการณ์การคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

     กรณีที่มีความประสงค์จะได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด) โทร. 0 7567 3176,0 7567 3113,0 7567 3819 โทรสาร 0 7567 3846